• Nyomtatás

Magyar nyelvű kiadványok

Összes magyar nyelvű kiadvány megtekintése

Demográfia

A Demográfia évente négyszer megjelenő magyar nyelvű népesedéstudományi folyóirat, amely kétévente egy angol nyelvű különszámot is megjelentet. Folyóiratunk a szűken vett demográfia mellett a szociológia, szociálpolitika, társadalomtörténet, közgazdaság-, orvos-, néprajz-, földrajz- és jogtudomány mindazon területeiről közöl írásokat, amelyek a népesedés kérdésköréhez kapcsolódnak. Elsősorban empirikus tanulmányokat tartalmaz, de teret ad a témakörbe illeszkedő elméleti írásoknak és módszertani tanulmányoknak, valamint recenzióknak is. TOVÁBB

Demográfiai Fogalomtár

A Demográfiai Fogalomtár célja, hogy a népességtudomány, a népesedési kérdések iránt érdeklődő közönség, diákok, egyetemi hallgatók, újságírók számára magyar nyelven, közérthetően mutassa be a demográfia tudományának legfontosabb alapfogalmait. TOVÁBB

Demográfiai Portré

Az Intézet 2009-ben indította útjára a Demográfiai portré - Jelentés a magyar népesség helyzetéről című háromévente megjelenő tanulmánykötét. A kiadványban az NKI kutatói a demográfia különböző területeivel, kérdéseivel foglalkoznak rövid és közérthető formában. Főbb témakörei: párkapcsolatok, válás, családszerkezet, gyermekvállalás, gyermeknevelés, munkavállalás, családtámogatás, halandóság, öregedés, nyugdíjazás, belföldi és nemzetközi vándorlás, a népesség szerkezete és népesség-előreszámítás. TOVÁBB

Demográfus könyvtár

A Demográfus könyvtár a Népességtudományi Kutatóintézet könyvsorozata. Kötetei a demográfia tudományának jeles eredményeit tárják a magyar olvasóközönség elé, vagy kiemelkedő életművekre hívják fel az olvasó figyelmét: összegző tanulmányköteteket, nagy jelentőségű monográfiákat és nemzetközileg jelentős életművű tudósok előtt tisztelgő tanulmánygyűjteményeket teszünk közzé a sorozatban. TOVÁBB

Korfa

A Korfa az Intézet évente négyszer megjelenő népesedési hírlevele aktuális demográfiai kérdésekről. A hírlevél 2000. évi  alapítása óta minden évben több számmal jelentkezik, melyekben rövid, közérthető írásokat közölnek egy-egy fontosabb demográfiai problémáról. TOVÁBB

Kutatási Jelentések

A 1981-ben indult Kutatási Jelentések jelenleg – a Demográfia folyóiratot leszámítva – a Népességtudományi Kutatóintézet leghosszabb ideje folyamatosan megjelenő kiadványsorozata. A sorozat funkciója lényegében nem változott az elmúlt három és fél évtizedben. Célja szerint a Kutatási Jelentések kötetei a demográfiai alapkutatások eredményeiről nyújtanak tájékoztatást a demográfusok és a társtudományok művelőinek számára. A sorozatban monográfiák mellett kisebb terjedelmű tanulmányok, nagyobb kutatások koncepcióinak, közbeeső termékeinek,  részeredményeinek,  vitaanyagainak a közreadására is teret nyújt. A Kutatási Jelentések szerzői többnyire, de nem kizárólag az NKI munkatársai. TOVÁBB

Demográfia Módszertani Füzetek

A Demográfiai Módszertani Füzetek a Népességtudományi Kutatóintézet 1984 és 1996 között megjelent módszertani jellegű kiadványsorozata volt. A sorozatot Hablicsek László szerkesztette, ugyanakkor a sorozat meghatározó egyénisége Valkovics Emil volt, aki a megjelent hét kötetből négynek a szerzője. TOVÁBB

Demográfiai Tájékoztató Füzetek

A Demográfiai Tájékoztató Füzetek 1985 és 1994 között tizenhat kötettel jelentkezett. Mivel ebben az időszakban a Népességtudományi Kutatóintézet erőteljesen kapcsolódott a népesedéspolitikai intézkedések meghozatalához, illetve az intézetben készültek az országos népesség-előreszámítások, a kiadványsorozat a népesedéspolitikai és a népesség-előreszámításokhoz kapcsolódó háttéranyagok megjelentetésének fóruma volt. TOVÁBB

Közlemények

Az 1963 és 1987 között megjelent Közlemények sorozat a Népességtudományi Kutatóintézet időrendben első kiadványsorozata. Megjelenése megelőzte az Intézet hivatalos megalakulását, így az első tizenhét kötet még a „Népességtudományi Kutató Csoport közleményei” megnevezéssel jelent meg. TOVÁBB

Műhelytanulmányok

A KSH NKI Műhelytanulmányok az "Életünk Fordulópontjai" kutatási programhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeit teszik elérhetővé a hazai tudományos nyilvánosság számára. A sorozat 2008-ban lezárult. TOVÁBB

Történeti Demográfiai Évkönyvek

Az Intézet Történeti Demográfiai Évkönyv sorozata 2000 és 2008 között jelent meg hat kötetben. A Történeti Demográfiai Füzetek című sorozat folytatásaként az Évkönyv a magyarországi demográfiai kutatások ösztönzője és publikációs lehetősége volt. Teret adott tapasztalt kutatók tanulmányainak (Benda Gyula, Eiben Ottó, Faragó Tamás, Kubinyi András és sokan mások), de publikációs lehetőséget adott pályakezdő kutatóknak is. 2001-es kötete a történeti demográfiai kutatások reprezentatív képét adja egy 2000. évi konferencia előadásainak publikálásával, míg a 2005-ös szám tematikus volt, a halandósági krízisek kérdésére összpontosított. TOVÁBB

Történeti Demográfiai Füzetek

A kiadványsorozat tizenhat kötete 1985 és 1997 között jelent meg. Alapító szerkesztője a magyarországi történeti demográfiai kutatások egyik nagy tekintélyű, nemzetközileg ismert képviselője, Dányi Dezső volt. Az utolsó kötetet Faragó Tamás szerkesztette. Az első kizárólag történeti demográfiai tárgyú írásokat közlő sorozat volt Magyarországon. Füzetei részint hosszabb lélegzetű írásokat, részint tanulmányokat közöltek, a szerzők sorában találjuk a teljesség igénye nélkül Andorka Rudolfot, Benda Gyulát, Dányi Dezsőt, Dávid Zoltánt, Faragó Tamást, Fügedi Eriket, John Komlóst. Megjelentek forrásközlések is, így pl. a II. József-féle népszámlálás községsoros adatainak kiegészítő kötete is. Máig alapvető fontosságúak a negyedik (Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. 1988) és a kilencedik kötet (Dányi Dezső (szerk.): A demográfiai átmenet Magyarországon. 1991) máshol soha nem publikált írásai. TOVÁBB

 

Angol nyelvű kiadványok

Összes angol nyelvű kiadvány megtekintése

Demográfia English Edition

A Demográfia című folyóiratnak évente egy angol nyelvű száma jelenik meg, melynek cikkeit nemzetközi szakértők bírálják el. TOVÁBB

Demographic Portrait of Hungary

A háromévente megjelenő Demográfiai portré angol nyelvű kiadása. TOVÁBB

Research Highlights

Egyoldalas információs anyagok az Intézet legfontosabb aktuális kutatási eredményeiről. TOVÁBB

Working Papers on Population, Family and Welfare

A népesedés, család és jólét témakörében megjelenő műhelytanulmány sorozat. TOVÁBB