Információk

Bírálati folyamat

A cikkek tudományos elemzések, módszertani megközelítésű vagy egy-egy tudományterület helyzetével foglalkozó írások, illetve szakirodalmi áttekintések egyaránt lehetnek. A szerkesztőség elfogad mind kvantitatív, mind kvalitatív elemzéseket. A közlés feltétele a benyújtott írás szakmai színvonala, amelyet első körben a szerkesztőség ítél meg, majd pozitív elbírálás esetén két független szakértő írásban értékel. Az értékelési eljárás mindkét irányban anonim. A szerkesztőség a bírálók javaslata alapján dönt a kéziratok elutasításáról/elfogadásáról, vagy tesz javaslatot azok átdolgozására. Utóbbi esetben a közlés feltétele, hogy a szerző a javaslatoknak megfelelően dolgozza át kéziratát, illetve tételesen jelezze (külön dokumentumban), hogy a javaslatok közül melyeket fogadja el és/vagy utasítja vissza (indoklással együtt). Amennyiben az átdolgozás nem történik meg, vagy azt a szerkesztőség nem tartja kielégítőnek, akkor fenntartja magának a jogot a kézirat visszautasítására. A közlés feltétele továbbá a szerzői útmutatóban részletezett terjedelmi és formai feltételek teljesítése.

 

Szabad hozzáférés

A Demográfia online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket jelenti: - A honlapon közzé tett cikkek, tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével. - Minden, a Demográfiában publikált cikk, tanulmány (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk adatbázisokban teljesen ingyenesen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik. Fontos megjegyzés: A cikkek tanulmányok jogai a kiadó tulajdonában vannak, így azok máshol (weboldal, CD, vagy bármilyen más digitális forrás) történő megjelentetése csak a kiadó előzetes engedélyével lehetséges.

 

A folyóiratról

A Demográfia évente négyszer megjelenő magyar nyelvű népesedéstudományi folyóirat, amelynek egyik száma angol nyelvű. Folyóiratunk a szűken vett demográfia mellett a szociológia, szociálpolitika, társadalomtörténet, közgazdaság-, orvos-, néprajz-, földrajz- és jogtudomány mindazon területeiről közöl írásokat, amelyek a népesedés kérdésköréhez kapcsolódnak. Elsősorban empirikus tanulmányokat tartalmaz, de teret ad a témakörbe illeszkedő elméleti írásoknak és módszertani tanulmányoknak, valamint recenzióknak is.

 

A Népességtudományi Kutatóintézetről

A Kutatóintézet
A jelenlegi népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az európai társadalmak öregedése, az alacsony termékenység, a magas hazai halandóság, az egyre intenzívebbé váló migráció, az egyes települések és régiók radikálisan megváltozó népességmegtartó ereje olyan demográfiai problémák, amelyekkel nem csak a jelenben szembesülünk, de a trendek ismeretében várhatóan a jövőnket is növekvő mértékben formálják. A népesedési folyamatok megismeréséhez az NKI az alábbi tevékenységekkel járul hozzá: · alapvető népesedési folyamatok kutatása: termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás, halandóság, vándorlás · a népesség strukturális jellemzőinek vizsgálata: az öregedő társadalom problémái, a családi státusz-váltások feltérképezése, területi elhelyezkedés, iskolázottság, gazdasági aktivitás, speciális népességcsoportok · egyes demográfiai események társadalmi megítélésének vizsgálata: családdal, nemi szerepekkel kapcsolatos értékek; női munkavállalás, a nők munkaerő-piaci helyzete · történeti demográfia: népesedési folyamatok a 18-20. században, mikro-demográfiai kutatások · elemzések, tanulmányok készítése társadalompolitikai döntések előkészítéséhez · család- és népesedéspolitikai tervezetek összeállítása · oktatás, ismeretterjesztés

Történetünk
Az NKI jogelődjét, a Népességtudományi Kutató Csoportot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Demográfiai Elnökségi Bizottságának kezdeményezésére a KSH elnöke alapította. A kutatócsoport 1963-ban kezdte meg működését; ezt tekintjük az NKI születési évének. A csoport 1967-ben kapott intézeti rangot, neve 1968. január 1-jétől KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

Anyaintézményünk
Az Intézet felügyeleti szerve a Központi Statisztikai Hivatal, melynek munkatársaival számos területen, így a népesedési és társadalomstatisztikai elemzésekben, módszertani fejlesztésekben működünk együtt. A KSH biztosítja az NKI működésének infrastruktúráját. A Népességtudományi Kutatóintézet számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vesz részt, több magyar és angol nyelvű kiadvánnyal rendelkezik.

 

A kiadvány megrendelése

A folyóiratra a 2015/1. számtól éves előfizetést rendelhet a Szerkesztőségben az alábbi Megrendelőlap letöltésével. Az éves előfizetés díja 2184 Ft. A korábbi számokban megjelent tanulmányok szabadon hozzáférhetőek az Archívum menüpontban. A kurrens számok megrendelhetőek a nki@demografia.hu e-mail címen, vagy megvásárolhatóak a szerkesztőségben: KSH Népességtudományi Kutatóintézet 1024 Budapest Buday László utca 1-3. Tel.: +36-1-345-6573 Fax: +36-1-345-1115 E-mail: nki@demografia.hu Web: www.demografia.hu

 

A folyóirat története

A Demográfia folyóirat 1958-ban jelent meg először, akkor a Központi Statisztikai Hivatal gondozásában. Az alapítói Acsádi György, Barsy Gyula, Erdei Ferenc, Hahn Géza, Huszár István, Klinger András, Melly József, Péter György (a Szerkesztő Bizottság elnöke), Szabady Egon (felelős szerkesztő), Thirring Lajos és Vincze István voltak, akik közül többen évtizedekig dolgoztak a Szerkesztő Bizottságban. A beköszöntőben így írtak a Demográfia céljáról: „Új folyóirattal jelentkezünk. Olyan folyóirattal, mely társadalmunkat közvetlenül érintő, mégis eddig kellő figyelemben nem részesített emberi életfolyamatok és népességi sajátosságok tudományos vizsgálatával kíván foglalkozni.” A folyóirat nemzetközi jelentőségét nagyban növelte, hogy a 60-as 70-es években szinte az egyetlen olyan magas tudományos mércéknek megfelelő demográfiai szakfolyóirat volt a szocialista táborban, amely ráadásul a 60-as években szisztematikusan közölte a többi szocialista ország vezető demográfusainak publikációt is. Emiatt a nyugati államok demográfusai számára a magyar nyelvű Demográfiai folyóirat cikkeinek angol nyelvű feliratokkal ellátott táblái és ábrái, illetve a cikkekhez közölt angol nyelvű, nem ritkán nagyon-nagyon részletes absztraktok egy korszakban igen fontos információforrást jelentettek nemcsak Magyarország, hanem az egész keleti blokk népesedési helyzetéről. Ez az egyedi helyzet aztán a folyóirat számára olyan ismertséget jelentett, amely miatt a világ vezető demográfusai (többek között Hervig Birg, Jan Hoem, Ron Lesthaeghe, Roland Pressat, Alfred Sauvy, Karl Schwarz)közül is többen is eredeti cikket adtak a folyóiratnak. Mivel a legtöbb társadalomtudománynak illetve az orvostudománynak is vannak demográfiai aspektusai, a Demográfiai folyóirat – sikeresebb korszakaiban – olyan magyar nyelvű interdiszciplináris gyűjtőfolyóiratként működött, ahol szívesen jelentették meg a népesedési kérdéseket érintő tanulmányaikat a legkülönbözőbb tudományágak képviselői. Többek között a folyóirat szerzője volt Andorka Rudolf, Czeizel Endre, Fügedi Erik, Gyáni Gábor, Granasztói György, Erdei Ferenc, Hofer Tamás, Nemeskéri János, Kemény István, Kopp Mária, Ranschburg Jenő, Somlai Péter, Szelényi Iván. A Demográfia fennmaradásán és sikerén az eltelt évtizedek alatt számos szakember dolgozott. Az alapítást követő harmadik évben, 1961-ben a szerkesztőség kiegészült a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságával, 1990-től pedig a Népességtudományi Kutatóintézet jegyzi a periodikát. A folyóirat 2003-tól rendszeresen angol nyelvű számmal is jelentkezik, melyben szintén szívesen fogadják magyar és külföldi kutatók munkáit is.