Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A gyors bírálati rend választásának előfeltételei:
  • .docx kiterjesztésű fájlban a szerkesztoseg@demografia.hu e-mail címre beküldött magyar nyelvű kézirat.
  • Terjedelem: minimum 30 ezer, maximum 80 ezer karakter hosszú (szóközökkel, absztrakttal, irodalomjegyzékkel, stb. együtt).
  • Kézirathoz mellékelt angol nyelvű absztrakt, amelynek terjedelme minimum 700, maximum 1500 karakter (szóközökkel).
  • Ábrák, táblák külön excell filében is mellékelve, munkalaponként egy ábra/tábla, a szükséges háttér-adatokkal
  • Az folyóirat - az APA stílus magyarosított változatának tekinthető - hivatkozási stílusának pontos használata. (Amennyiben szoftveres hivatkozáskezelőt használ APA (6. kiadás) hivatkozási stílus pontos használata megfelelő.
  • Legfeljebb 4 kulcsszó megadása.
 • Természetesen hagyományos bírálati rend választása esetén is kérjük a szerzőket, hogy törekedjenek a fenti tartalmi és formai kritériumok betartására.
 • Nem formai elvárás, de az olvasószerkesztő munkáját megkönnyíti, ha szerzőként ügyel a következőkre:

  • A tanulmány címe ne legyen túl hosszú, a főcím és alcím között legyen kettőspont
  • A támogatók, a köszönetnyilvánítás, a tanulmány korábbi megjelenése stb. a tanulmány címének végére tett számozott lábjegyzetbe kerül (ez lesz az 1-es lábjegyzet)
  • Szakaszokra tagolásakor legfeljebb 3 szintet használjunk, a szakaszokat nem számozzuk
  •  A szövegben használt rövidítéseket, mozaikszavakat az első előforduláskor zárójelben fel kell oldani.
  • A folyó szövegben a minimálisra csökkentsük a kurzivált kiemeléseket (pl. szakkifejezések első használata). Boldot kiemelési céllal nem használunk.
  • Internetes linkek és email címek ne legyenek aláhúzva és kék betűvel (de maga a hivatkozás maradhat).
  • Szövegben a táblázat, ábra stb. számára történő utalás dőlt betűs: (1. táblázat), az irodalmi hivatkozás nem.
  • A mondat végére tett zárójeles hivatkozás megelőzi a mondatvégi pontot.
  • A táblázatok, ábrák, térképek stb. alatt mindig szerepel a Forrás(ok) megjelölése, és kerülhet oda Megjegyzés(ek) is. Más információ csak kivételes esetben szerepel az ábrák, táblázatok alatt.
  • A táblázatok, ábrák, térképek stb. forrásmegjelölése is bibliográfiai hivatkozásnak számít, tehát nem kell minden adatot kiírni, csak hivatkozni rá, és az irodalmak vagy a források között feloldani.
  • A táblázatok férjenek ki egy, legfeljebb két nyomtatott oldalra, és lehetőleg kerüljük a fektetett táblákat.
  • Több oldalas táblázat esetén nem kell minden oldal aljára kitenni a forrásmegjelölést és a megjegyzéseket, elég csak a táblázat végére.
  • A százalékos értékek esetén nem írjuk ki, hogy „százalék”, vagyis „5,6 százalék” helyett „5,6%” szerepel, és a % tapad a számhoz.
  • A számokban az ezresek elválasztása szóközzel, tizedespont helyett -vessző.
  • Évszámoknál mindig kiírjuk mind a 4 számjegyet: 1980–89 helyett 1980–1989, 2000–4 helyett 2000–2004, 60-as évek helyett 1960-as évek.
  • Számok, évszámok, oldalszámok stb. közé kötőjelet rakjunk (–), nem pedig elválasztójelet (-).

Adatvédelmi nyilatkozat

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.