Demográfia http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia <p>A Demográfia folyóirat az egyik legrégibb magyar nyelvű társadalomtudományi szakfolyóirat, amely a tágan vett népesedési kérdéskörhöz, demográfiai problémákhoz kapcsolódó tudományos cikkeket közöl, magyar nyelven.</p> <p>A cikkek tudományos elemzések, módszertani megközelítésű vagy egy-egy tudományterület helyzetével foglalkozó írások, illetve szakirodalmi áttekintések egyaránt lehetnek. A lap közöl mind kvantitatív, mind kvalitatív elemzéseket.</p> <p>A közlés egyetlen és kizárólagos feltétele a benyújtott írás szakmai színvonala, amelyet első körben a szerkesztőség ítél meg, majd pozitív elbírálás esetén két független szakértő írásban értékel.</p> <p>A folyóirat szabad hozzáférésű, tehát a megjelent lapszámok teljes tartalma korlátozás nélkül elérhető. A folyóirat MTA besorolása: Demográfiai Bizottság; Szociológia Bizottság: A kategória; Gazdaságtudományi Bizottság; Regionális tudományos Bizottság: B kategória.</p> KSH Népességtudományi Kutatóintézet hu-HU Demográfia 0011-8249 A felnőtté válás életúttípusai, előzményei és kimenetei a 2000-es években Magyarországon http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2772 <p>A tanulmányban a felnőtté válás életúttípusait, társadalmi-gazdasági hátterét és kimeneteit vizsgáljuk a 2000-es évek Magyarországán. Az elemzéshez az Életünk fordulópontjai panelkutatás (a magyar Generations and Gender Survey) 1–4. hullámainak (2001–2012) adatait használjuk. Az 1981–1983-as születési kohorsz életútját követjük nyomon 18–20 és 29–31 éves koruk között. A kétlépéses, látens osztályelemzés módszerével azonosított látens életúttípusok jellemzését követően röviden ismertetjük az egyes típusok társadalmi-gazdasági hátterét (előzmények), valamint a különböző utat bejárt fiatalok elért életkörülményeit (kimenetek). A felnőtté válás négy eltérő útját azonosítottuk. A kitolódó tanulás utáni késői családalapítás a leggyakoribb (51%). A korai munkavállalás és a késői családalapítás a fiatalok 24%-ára, a korai családalapítás 17%-ára jellemző. A felnőtté válás hagyományos modelljét megtestesítő iskolázott életút családdal a legritkább (9%). A négy életúttípus eltérő előzményekkel és kimenetekkel jellemezhető. A „túl korai” önállósodás és a posztadolescens életszakaszban való „bennrekedés” egyaránt összefügghet társadalmi hátrányokkal, míg a standard „iskolázott életút családdal” a legelőnyösebb társadalmi-gazdasági hátterűek körében a leggyakoribb és ennek a csoportnak a legjobb az elért helyzete is.</p> Murinkó Lívia Copyright (c) 2019 Demográfia 2019-11-21 2019-11-21 62 2-3 153 198. 10.21543/Dem.62.2-3.1 Gyermektelenség és iskolai végzettség összefüggései Magyarországon http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2774 <p>Az 1970-2016 közötti népszámlálási adatok segítségével arra keressük a választ, hogyan változott Magyarországon a gyermektelenek aránya a különböző iskolai végzettségű, 1920 és 1975 között született nők körében; hogyan alakulnak az iskolai végzettség szerinti ezen különbségek; továbbá hogyan alakult volna a gyermektelenség mértéke, ha nem lett volna iskolai expanzió. A gyermektelen nők aránya időben változott, összességében és az iskolai végzettségeken belül is. Emellett a különböző iskolai végzettségű nők körében a gyermektelenek aránya egyre inkább hasonlóvá vált az érettségizett nők körében mért arányhoz: leginkább az alapfokú végzettségűeké közeledett, majd a szakmunkás végzettségűeké. A felsőfokú végzettségű és érettségizett nők gyermektelensége is hasonlóvá válik egymáshoz, de a diplomások esetében ez az arány következetesen magasabb. Két hipotetikus gyermektelenségi forgatókönyvet is felállítottunk. Először az 1945–1949-ben született nők iskolai végzettség szerinti összetételét-; majd az 1955–1959-ben született, alapfokú, középfokú és felsőfokú végzettségű nők körében mért gyermektelenségi arányt rögzítettük és vetítettük ki a többi születési kohorszra, és számoltunk egy teljes kohorsz gyermektelenségi arányt. Számításaink azt jelzik, hogy a nők iskolai végzettség szerinti összetételének változása kisebb hatással járt a gyermektelenség alakulására összességében, mint az, hogy a különböző iskolai végzettségű nők körében változott a gyermektelenek aránya.</p> Szabó Laura Copyright (c) 2019 Demográfia 2019-12-09 2019-12-09 62 2-3 199 233. 10.21543/Dem.62.2-3.2 A születési kohorszvizsgálatok pszichológiai kérdései http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2776 <p>Az utóbbi évtizedekben az epidemiológiai fókuszú születési kohorszvizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az összetett biopszichológiai-ökológiai szemléletű kutatások. Tanulmányunk kettős céllal született. Egyrészt bemutatunk egy olyan komplex értelmezési keretet, melyben a fejlődési változások több szinten, disztális és proximális tényezők függvényében értelmezhetők. Másrészt áttekintjük a kohorszvizsgálatokban hangsúlyos pszichológiai változók köré csoportosítható kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban a nemzetközi születési kohorszvizsgálatok az elmúlt évtizedekben fontos új eredményeket hoztak. A pszichológiai fejlődés szemponjából két fő kutatási kérdést kiemelve elemezzük a kohorszkutatásokat: 1. hogyan jön létre az adaptív/maladaptív fejlődés a kockázati és védőtényezők mentén, és 2. milyen közvetlen és közvetett hatások alakítják a reziliens fejlődést. Tanulmányunkban a disztális változóktól a proximális felé haladva, kiemelt társadalmi és családi változókon keresztül mutatjuk be a nemzeti kohorszkutatásokat és az azok eredményeit kiegésztő kisebb volumenű longitudinális vizsgálatok tanulságait.</p> Lábadi Beatrix, Pohárnok Melinda Copyright (c) 2019 Demográfia 2019-12-17 2019-12-17 62 2-3 235 269. 10.21543/Dem.62.2-3.3 Az önbevalláson alapuló testtömegindex használatának tapasztalatai: OTÁP adatok elemzése http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2777 <p>Költséghatékonysága, az adatgyűjtés egyszerűsége miatt az önbevalláson alapuló testtömeg- és testmagasságadatokat gyakran használják a népesség testtömegindexének, mint az elhízás legfontosabb indikátorának meghatározására. A tanulmány az önbevalláson alapuló testtömegindex-adatok validitását vizsgálja a felnőtt magyar népességre vonatkozó 2014-es Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) alapján. Dacára annak, hogy a mért és az önbevallott testtömegindex egymással rendkívül erősen korrelált, az előjeles rangpróba a két mérési módszer szignifikáns különbségét jelezte. Az önbevallásos adatok torzításának különböző összetevőit sikerült megállapítanunk. Az alacsony testtömegűek hajlamosak voltak felülbecsülni testtömegindex értéküket, az elhízottak alulbecsülték azt. A mért és a bevallott értékek különbségére vonatkozóan a hagyományos szociodemográfiai változók közül csak a családi állapot és a nem szerepe volt kimutatható, a férfiakra vonatkozó modellek esetében a családi állapot sem bizonyult szignifikánsnak. A mért és az önbevallásból származó testtömegindex csoportoknak a diabétesz megbetegedésre gyakorolt hatásai nem tértek el egymástól szignifikánsan.</p> Bálint Lajos, Boros Julianna, Bakacs Márta Copyright (c) 2020 Demográfia 2020-01-20 2020-01-20 62 2-3 271 299 10.21543/Dem.62.2-3.4