• Nyomtatás

Gyermeknövekedés-vizsgálatok

I. A gyermekek testhosszának/testmagasságának, testtömegének és testhosszúság/testmagasság szerinti testtömegének alakulását bemutató percentilis ábrák az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat (OLGYV) referenciaadatai alapján készültek. Az OLGYV az első, olyan gyermeknövekedés-vizsgálat Magyarországon, amelyben országos reprezentatív mintán, születéstől 18 éves korig követték nyomon a gyermekek, ifjak növekedését, fejlődését.

Az úgynevezett „Fejlődési lapok” a gyermekek születés és 18 éves életkor közötti testhosszúságának/testmagasságának, testtömegének és a testhosszúság/testmagasság szerinti testtömegének nyomon követését, életkori megfelelésének megítélését segíti a gyermekorvosok, iskolaorvosok és védőnők részére.

A közelmúltban a Népességtudományi Kutatóintézet és az ELTE referencia adatainak felhasználásával elkészült egy olyan ingyenesen letölthető alkalmazás, amely a gyermekorvosok, a védőnők és a szülők számára lehetőséget nyújt a gyermekek növekedésének és testi fejlődésének összehasonlítására. A KidLongi-ONV2 applikáció regisztrációt követően érhető el.


Módszertan

A 2%-os országos reprezentatív mintaterületen - átlagosan a 9–10. terhességi héten – gondozásra jelentkező várandósokat vettük mintába. Ekkor kezdődött az egészségi állapotára, családi helyzetére, munka és életkörülményeire stb. vonatkozó kikérdezése, adatgyűjtés. A várandós ismételt vizsgálatára, kikérdezésére a 20., 27., 34. terhességi héten, majd a terhesség befejezésekor került sor. A terhesség befejezésével zárult le a várandósok vizsgálata, és megkezdődött az élveszületett újszülötteik születéskori mérésével, vizsgálatával a követéses gyermeknövekedés-vizsgálat. Az OLGYV tudományos és gyakorlati értékét növeli, hogy a vizsgált gyermekek nyomon követését úgy sikerült megvalósítani, hogy 14 éves korig a felvett méretek minden korrekció nélkül országos referenciaértékek. Mindössze 14,5 és 18 év között vált szükségessé a minta átsúlyozása a területileg eltérő mértékű lemorzsolódás miatt.

Ennek megfelelően, a szakértő által kidolgozott súlyok alkalmazásával, a vizsgált méretek itt közölt átlagai és percentilisei, születéstől 18 éves korig országos referenciaértékek. 

Mind a Terhes nők vizsgálatában a várandósok kikérdezését, mind pedig a Gyermeknövekedés-vizsgálatban a testméretek felvételét és az adatgyűjtést születéstől 18 éves korig a védőnők végezték a nemzetközi előírásnak megfelelő mérőeszközökkel és módszertan alapján. Áldozatkész szakmai munkájuk nélkül nem valósulhatott volna meg a kutatás.  Munkájukért ezúton is hálás köszönetet mondunk.

Az országos referenciaértékeket (átlagok, szórások, percentilisek), a kutatási program „referencia-adatállomány”-ából számították ki. A „referencia-adatállományba a Gyermek-gyógyászati Szakmai Kollégium kérésének megfelelően a vizsgált gyermekek közül csak azok kerültek be, akik 2500–4500 g közötti testtömeggel születtek, és akik a növekedést, fejlődést befolyásoló betegségben, vagy egyéb, hosszan tartó betegségben nem szenvedtek.

 

„Fejlődési lapok” a fiúk és a leányok életkor szerinti testmagasság (testhosszúság), a testtömeg és a testmagasság szerinti testtömeg referencia-percentilis görbéi:

Születéstől kétéves korig (Pátria Nyomell. Fiúk: C.3341–46/a r.sz., leányok C.3341–45/a r.sz. /1988-tól/)
Fiúk; Leányok

Születéstől hatéves korig (Pátria Nyomell. fiúk: C 3341–46/b r.sz., leányok: C 3341–45/b r.sz. /1993-tól/)
Fiúk; Leányok

Születéstől tízéves korig (Pátria Nyomell. fiúk: C 3341–46/c r.sz., leányok: C 3341–45/c r.sz. /1996/)
Fiúk; Leányok

II. A testmagasság életkor szerinti növekedési ütemét (sebességét) bemutató leporellók elsősorban a gyermekendokrinológusok részére készültek


Az OLGYV követéses jellege lehetővé tette, hogy kidolgozzuk a testmagasság pubertáskori növekedési sebességének referencia-percentiliseit. A testmagasság 3 és 18 év közötti növekedési sebességét bemutató ábrák és percentilis táblázatok a testmagasság első magyar referenciaértékei és referencia-percentilis ábrái.

Módszertan

A testmagasság növekedési ütemének kidolgozásához a referenciaállományból 325 fiú és 309 leány hiánytalan adatsora került felhasználásra. A magyar testmagasság-növekedési sebesség referencia-percentilis görbéinek kidolgozásához a Preece–Baines I. modelljét alkalmazták. A testmagasság növekedési sebesség-percentiliseinek fontosabb jellemzői a következők.

A magyar gyermekek testmagasságának serdülőkori növekedési csúcssebesség értéke (PHV) 8,6 cm/év a fiúknál és 8,3 cm/év a leányoknál. A növekedési csúcssebességhez tartozó átlagos életkor fiúknál 13,4 évnek, leányoknál 11,2 évnek adódott. A korán érők növekedési csúcsértéke fiúknál 9,40 cm/év, leányoknál 9,01 cm/év, amit 11,6 illetve 9,8 éves korban érnek el átlagosan. A későn érő fiúk testmagasság-növekedési sebességének csúcsértéke 7,90 cm/év, amikor átlagosan 15,0 évesek. A későn érő leányok csúcsnövekedése 7,61 cm/év, ez átlagosan 12,8 éves korban észlelhető.

A táblázat végén (az utolsó két oszlopban) az átlagosnál 2SD-vel korábban érő leányok 50 percentilisei és az átlagosnál 2SD-vel későbben érő leányok 50 percentilisei találhatók.

Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat itt közölt eredményeihez – a Fejlődési lapokhoz – kapcsolódóan az alábbi fontos kiegészítéseket fűzzük:
A testmagasságra (testhosszúságra) vonatkoztatott testtömeg ábrák használata során nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeknél, a 0–2 éves, a 0–6 éves, a 0–10 éves illetve a 0–18 éves korcsoportok testmagasság (testhosszúság) cm-eihez tartozó testsúly adatokat minden életkort figyelembe véve, összevontan szokás értékelni. Az életkor előrehaladtával az egy-egy életkorhoz tartozó testhosszúság/testmagasság értékek szóródása egyre nagyobb, és a tartományok jelentős mértékben átfedik egymást. Ennek, az élettanilag releváns összefüggésnek az ábrázolása során mutatkozó hiányosság kiküszöbölhető, ha a testhosszúság/testmagasság és testtömeg összefüggését korévenként mutatjuk be (lásd az alább megadott források 1. tételét).  

Magyar fiúk növekedési sebességének referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o. (2007)
Magyar leányok növekedési sebességének referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o. (2007)

Magyar fiúk és leányok testtömegének referencia-átlagai és -percentilisei születéstől 18 éves korig – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o. (2007)

Magyar fiúk és leányok testmagasságának referencia-percentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – A Házi gyermekorvosok részére készített növekedési, fejlődési lap – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o. (2008)

 

III.    A terhességtartamhoz képest kissúlyú (SGA) születések értékelése az átlag -2*szórás (SD) határérték alapján az országos, teljeskörű születési adatokból

Módszertan

A Novo Nordisk felkérésére, a méhen belül eltöltött időtartamhoz képest kissúlyúak (small for gestational age, SGA szülöttek) terhességtartam szerinti alakulását az ún. svájci séma alapján határoztuk meg. Ennek megfelelően, a 2000-2009. évi magyarországi élveszületések közül azokat tekintettük SGA szülöttnek, akiknek a születéskori testtömege nem érte el a terhességtartamhoz tartozó átlagnak a szórás kétszeresével csökkentett ( -2SD) értékét. Ennek a terminológiának az élveszületettek kb. 3%-a felel meg. (A klasszikus – Battaglia FC & Lubchenco LO által kidolgozott – SGA értelmezés szerint viszont, amely meghatározás a 10. percentilisnél kisebb súlyúakat foglalja magában, értelem szerűen az élveszületettek kb. 10%-át öleli fel.)

A fiúkra és leányokra, terhességi hetek szerint kidolgozott születési súly, születési hossz és BMI határértékeket, „A testméretek terhességtartam szerinti -2SD értékei a 2000–2009. évi magyar élveszületések alapján„ című táblázatban találjuk. A számítások alap¬ját a 2000–2009. évi magyar élveszületések közül, a mintegy 950 ezer egyes születés képezi.

A svájci séma szerint, amely német születési adatok alapján került kidolgozásra, meghatározott kissúlyú, azaz SGA szülöttek (amely tehát az élveszülöttek 3%-át jelenti) kb. 10%-nál – az alábbi tanulmány szerint – az „utolérés” (catch up growth) jelensége nem észlelhető. (A kissúlyúak /a 2500g-nál kisebb súllyal születettek/ többsége a tapasztalat szerint 2 éves korra behozza növekedésben lemaradását) A 2009. évi élveszületések alapján a fenti séma szerint számított SGA szülöttek területi megoszlását mutatjuk be az „SGA szülöttek a 2009. évi élveszületések területi megoszlása alapján” c. táblázatban.

A számítás magyarországi adaptálásával kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a hivatkozott irodalomban végzett számításokat, elemzéseket magyar adatokon nem állt módunkban elvégezni. Megbízásunk csak a svájci séma magyarországi adaptálására vonatkozott.

 

Joubert K., Zsákai A.: A születéskor alultápláltak (SGA) terhességtartam szerinti súly-, hossz- és BMI határértéke a 2000–2009. évi élveszületési adatok alapján; Az utolérést nem mutató alultápláltak területi megoszlása 2008 és 2009 években (Svájci séma alapján számolva.) 2 oldal – A Novo Nordisk kiadásában.

A gyermekek testi fejlődésének, növekedésének és tápláltsági állapotának értékeléséhez születéstől 7 éves korig:

Fiúk és leányok 0-2 éves és 0-7 éves kori testhosszúság, testmagasság, testtömeg, testtömeg-index (BMI), fej-körfogat, mellkas-körfogat, felkar-körfogat referencia-percentilisei, továbbá a fejkörfogat és mellkaskörfogat átlag +-SD és +-2SD alakulása születéstől 2 éves korig (fiúk és leányok).

A testhosszúság referencia-percentilisei születéstől 2 és 7 éves korig
A testtömeg-index (BMI) referencia-percentilisei 6–18 éves korig


Értékelő táblázatok a tápláltság megítélésére:
1 éves korban
15 hónapos korban
18 hónapos korban
21 hónapos korban
2 éves korban
3 éves korban
4 éves korban
5 éves korban
6 éves korban
7 éves korban

8 éves korban

9 éves korban

10 éves korban

11 éves korban

12 éves korban

13 éves korban

14 éves korban

15 éves korban

16 éves korban

17 éves korban

18 éves korban


Teljes anyag letöltése egyben.


Kutatók
JOUBERT Kálmán

További források

Joubert K.,  Darvay S., Ágfalvi R. (1996): A kóros elhízással vagy kóros soványsággal veszélyeztetett gyermekek közelítő szűrése. Szerk.: Joubert K. A KSH Népességtudományi Kutatóintézet és az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet kiadványa. Budapest, 76 o.

Ágfalvi R., Blatniczky L., Darvay S., Joubert K. (2004): Útmutató és táblázatok a gyermekkori tápláltság megítéléséhez (szerk. Pintér A.). 3. sz. Módszertani levél, Országos Gyermekegészségügyi Intézet; 35. o. 

Joubert K., Darvay S., Ágfalvi R. (2004): A születéskori tápláltság hatása a gyermek növekedésére (Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat adatai alapján), In: Kaposvári J. (szerk.): „Egészség, Család, Iskola” Iskolások Egészségéért VI. Országos Konferencia, Budapest, 136–143. Joubert K., Darvay S., Ágfalvi R. (2005): A magyar gyermekek testmagasság (testhosszúság), testtömeg, BMI és a bőrredő-méretek referenciaátlagai és percentilis-görbéi születéstől 18 éves korig az országos longitudinális gyermeknövekedés-vizsgálat adatai alapján, In: Aszman A. és Békefi D. (szerk.): Iskolaegészségügy (gyakorlati ismeretek oktatási intézményeket ellátó orvosok és védőnők számára), Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, CD-melléklet VI/ 9., 10. és 11. fejezet; 48 o.

Joubert K., Darvay S., Ágfalvi R. (2006): A magyar gyermekek testmagasság (testhosszúság), testtömeg, BMI és a bőrredő-méretek referenciaátlagai és percentilis-görbéi születéstől 18 éves korig, és a testmagasság növekedési sebessége 2-18 év között az Országos Longitudinális Gyermek¬növekedés-vizsgálat adatai alapján, In: Maródi L. (szerk.): Gyermekgyógyászat, Medicina.

Joubert K., Mag K., M. van’t Hof, Darvay S., Ágfalvi R. (2006): A testmagasság növekedési sebessége 3 és 18 év között Magyarországon az ezredforduló időszakában (Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat adatai alapján), Gyermekgyógyászat 2006. 5. sz. 517–527.

Joubert K., Darvay S., Ágfalvi R. (2006): A magyar gyermekek testmagasság (testhosszúság), testtömeg, BMI és a bőrredő–méretek referencia átlagai és percentilis–görbéi születéstől 18 éves korig, és a testmagasság növekedési sebessége 2–18 év között az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés–vizsgálat adatai alapján. In: Maródi L. (szerk).: Gyermekgyógyászat – Medicina, 571–575. és 623–631.

Joubert K., Péter F. (2007): Magyar fiúk növekedésének referencia percentilisei születéstől 18 éves korig – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o.

Joubert K., Péter F. (2007): Magyar leányok növekedésének referencia percentilisei születéstől 18 éves korig – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–6. o.

Joubert K., Péter F. (2007): Magyar fiúk és leányok fejlődési adatai születéstől 18 éves korig – (testtömeg) Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o.

Joubert, K., Gyenis, G., Darvay, S.,Csukás A.,  Ágfalvi, R. (2008): Magyar fiúk és leányok testmagasságának referenciapercentilisei születéstől 18 éves korig, és a másodlagos nemi jellegek referenciaértékei – Joubert K., Péter F. (szerk.) A Házi gyermekorvosok részére készített növekedési, fejlődési lap – Novo Nordisk Hungária Kft. 1–2. o.

Joubert K., Mag K., Darvay S., M.van’t Hof, Ágfalvi R. (2007): Növekedés és fejlődés – A gyermekek testmagasság, testtömeg, fejkerület és mellkaskerület, BMI referencia–értékei és percentilis görbéi születéstől 18 éves korig; A testmagasság életkor szerinti növekedési üteme 3-18 év között – In: Békefi D. (Szerk.): Gyermekgyógyászati Vademecum – Melinda Kiadó és Reklámügynökség, Budapest, I/69–94. o.

Joubert Kálmán - Gyenis Gyula (2001): A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota, testfejlettsége I. KSH NKI Kutatási Jelentések 70. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. 125 o.

Joubert Kálmán (szerk.) (2006): Az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat eredményei születéstől 18 éves korig I. KSH NKI Kutatási Jelentések 83. KSH Népességtudomány Kutatóintézet, Budapest. 128 o.