• Nyomtatás

A migráció és a migrációs hatások kezelés Délkelet-Európában (SEEMIG)

A SEEMIG stratégiai, fejlesztési projekt célja az volt, hogy megbízható adatokat szolgáltasson a délkelet-európai migrációs, munkaerő-piaci és demográfiai folyamatokról. A projekt abból a felismerésből született, hogy a fenti folyamatok összefüggéseinek vizsgálatához szükség van a meglévő adatbázisok fejlesztésére, az adatminőség javítására. A projekt legfőbb célkitűzése az volt, hogy a migrációs folyamatokkal kapcsolatos meglévő adatokat összegyűjtse, azokat kritikailag értékelje, majd ajánlásokat fogalmazzon meg az adatgyűjtés módszereire vonatkozóan. A jobb minőségű adatok segítségével, a különböző adatbázisok összekapcsolásával lehetővé válik a migrációs folyamatok komplex vizsgálata. A projekt stratégiai céljaként szerepelt, hogy a különböző szintű döntéshozók (a helyi önkormányzatoktól kezdve egészen az európai platformokig) az adatokat, elemzéseket felhasználva alkossák meg a migrációs folyamatok kezelésére vonatkozó stratégiájukat.

A Népességtudományi Kutató Intézet az alábbi koordinációjáért volt felelős:

 - Adatrendszerek fejlesztése, ezen belül: migrációra vonatkozó adatrendszerek áttekintése, délkelet-európai migrációs adatbázis létrehozása;

 - Pilot-kutatás, melynek keretében az elvándorlásra vonatkozóan gyűjtöttünk új típusú adatokat innovatív kutatási módszerek segítségével először Magyarországon majd Szerbiában;

 - Kommunikáció és disszemináció: a projekt eredményeinek széles körben való terjesztése, sajtónyilvánosság biztosítása, a záró-konferencia megszerezése.

A fentieken túl az NKI részt vett a Cselekvési Terv összeállításában, amely a magyarországi migrációs statisztikai rendszerek fejlesztéséhez határoz meg konkrét lépéseket helyi és országos szinten, és amely a projekt keretében folytatott adatrendszer áttekintési munkákon alapult. A Cselevési Terv képezte a továbbiakban alapját a SEEMIG stratégia-fejlesztő és kapacitásnövelő tevékenységeinek. Ezek keretében jöttek létre olyan összegző, konkrét reformlépés-javaslatokat is tartalmazó dokumentumok, mint a „SEEMIG Nemzeti Stratégia a migrációs adat-előállítás és adathasználat fejlesztésére”; a „Nemzeti ajánlások Magyarország migrációs adat-előállításának és adatfejlesztésének érdekében”, valamint a „Transnational Policy Recommendations.

Fontos eredménye a projektnek, hogy a korábbi gyakorlathoz képest új, a várható migrációs trendeket jobban számításba vevő népesség-előreszámítások készültek Magyarországon és Szlovákiában is. A magyar előreszámításokat – a KSH és az NKI munkatársainak, valamint külső migrációs szakértőknek a vándorlási folyamatokra vonatkozó várakozásait figyelembe véve – az Intézet kutatója készítette. Újdonsága még a modelleknek, hogy megyei szintű előrejelzéseket is tartalmaznak


További SEEMIG eredmények a www.seemig.eu honlapon.


Kapcsolódó hírek
„Magyarok külföldön” migrációs kutatás indul (2013. június 10.)


Kutatók

BLASKÓ Zsuzsa, BODACZ-NAGY Boróka, FELEKY Gábor, FÖLDHÁZI Erzsébet, GÖDRI Irén, MELEGH Attila


Kapcsolódó intézeti publikációk

Blaskó Zsuzsa – Gödri Irén (2014): Kivándorlás Magyarországról: szelekció és célország-választás az „új migránsok” körében. Demográfia, 57. évf. 4. szám, 271–307.

Blaskó Zsuzsa - Ligeti Anna Sára - Sik Endre (2014): Magyarok külföldön - Mennyien? Kik? Hol? In Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest.

Heinz Fassmann, Heinz - Musil, Elisabeth - Bauer, Ramon - Melegh, Attila - Gruber, Kathrin (2014): Longer-Term Demographic Dynamics in South-East Europe: Convergent, Divergent and Delayed Development Paths. Central and Eastern European Migration Review, December 2014, pp.1-23.

Blaskó, Zsuzsa (2014): Surveying the Absentees – Surveying the Emigrants. A methodological paper on the SEEMIG pilot study to survey emigrants from Hungary and Serbia. SEEMIG Working Papers, No. 4, Hungarian Demographic Research Institute, Budapest.

Gárdos, Éva – Gödri, Irén (2014): Analysis of existing migratory data production systems and major data sources in eight South-East European countries. SEEMIG Working Papers, No. 2, Hungarian Demographic Research Institute, Budapest, p. 76.

Gödri, Irén – Soltész, Béla – Bodacz-Nagy, Boróka (2014): Immigration or emigration country? Migration trends and their socio-economic background in Hungary: A longer-term historical perspective. Working Papers on Population, Family and Welfare, no. 19. Hungarian Demographic Research Institute, Budapest. 

Melegh, Attila (2013): Diverging historical development of migration in Southeastern Europe since 1950. Working Papers on Population, Family and Welfare, no.17. Hungarian Demographic Research Institute, Budapest. 


A kutatás a South-East Europe Programme támogatásával valósult meg (2012-2014).