Könyvek, Folyóiratcikkek, Demográfiai folyóiratszemle

Szerzők

  • KSH NKI

Absztrakt

KÖNYVEK Kupinsky, S.: The fertility of working women. The synthesis of international research. (A dolgozó nők termékenysége. Nemzetközi kutatások szintézise.) New York, 1977. 398 p. (168-170. p.) Bodrova, V. V.: Narodonaszelenie evropejszkih szocialiszticseszifńh sztran. (Az európai szocialista országok népessége.) Sztatásztifca. Moszkva, 1976. 199 p. (170. p.) Kurman, М. V.: Aktual’nüe voproszü demografii. Demograficseszkie pro- ceszszü V SzSzSzR v poszlevoennüj period. (Aktuális demográfiai kérdések. A háború utáni demográfiai folyamatok a Szovjetunióban.) Szrtatisztika. Moszkva, 1976. 219 p. (171-172. p.) Borowski, S. (szerk.) : Analysa kohortowa i jej zastosowanie. (A kohorsz- elemzés és alkalmazása.) Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1976. 300 p. (172-173. p.) Hofsten, E.: Demography and development. (Demográfia és fejlődés.) Alrrikvist — Wicksell International. Stockholm, 1977. 156 p. (173-174. p.) Voszprojzvodsztvo naszelenija i trudovüh reszurszov. (A népesség és a munkaerő-források reprodukciója.) (Szerk. N. P. Fedorenko.) lad. Nauka. Moszkva, 1976. 300 p. (174-175. p.) FOLYÓIRATCIKKEK Barrett, J. C.: Indirect measurements of family size preferences and of abortion. (A családnagyság-preferencia és az abortusz indirekt mérése.) — Journal of Biosocial Science. 1977. No. 3. 279—291. p. (176-177. p.) Bastide, H.—Girard, A.: Attitudes des français sur la conjoncture démographique, la natalité et la politique familiale a la fin de 1976. (A franciák attitűdjei a népesedési helyzet alakulása, a születési arányszám és a családpolitika kérdésében 1976 végén.) — Population. 1977. No. 3. 519—554. p. (177-178. p.) Birdsall, N.: Analytical approaches to the relationship of populatiibn growth and development. (A népességnövekedés és fejlődés közötti összefüggés analitikus megközelítései.) — Population and Development Review. 1977. No. 1—2. 63—103. p. (178-179. p.) Chaudhury, R. H.: Relative income and fertility. (Relatív jövedelem és termékenység.) — Demography. 1977. No. 2. 179—195. p. (179-181. p.) Cherlin, A.: The effect of children on marital dissolution. (A gyermekek hatása a házasságok felbomlására.) — Demography. 1977. No. 3. 265—272. p. (181-182. p.) Collombe, Ph.: Aspects culturels et sociо-sychologiques de la fécondité française. Une enquete de INED. Présentation d’un cahier de l’INED. (A francia nők termékenységének kulturális és szocio-pszichológiai vonásai. Az INED által készített felmérés. Az INED egy kiadványának bemutatása.) — Population. 1977. No. 3. 655—659. p. (182-183. p.) Harrison, М.: Resource allocation and agrarian class formation: the problem of social mobility among Russian peasant households, 1880—1930. (Az erőforrások elosztása és a parasztság osztállyá alakulása: az orosz parasztháztartások mobilitásának problémája.) — The Journal of Peasant Studies. 1977. No. 2. 127—161. p. (183-184. p.) Hazledine, T.—Moreland, R. S.: Population and economic growth: a world cross-section study. (Népességnövekedés és gazdasági növekedés a világon: keresztmetszeti vizsgálat.) — The Review of Economics and Statistics. 1977. No. 3. 252—263. p. (185-186. p.) Kasparian, R.: Approximation du calendrier des migrations multiples par un modele stochastique. (A többszöri vándorlások naptárának sztochasztikus modellel történő becslése.) — Population. 1977. No. 4—5. 867—886. p. (186-187. p.) Lew, E. A.: Some observations on mortality studies. (A halandósági vizsgálatokkal kapcsolatos néhány megállapítás.) — Journal of the Institute of Actuaries. 1977. Vol. 104. Part II. 221—225. p. (187-188. p.) Pressat, R.: Pour une vision unifiée des méthodes de l’analyse démogra¬phique. (A szemlélet egységességéért a demográfiai elemzésben.) — Population. 1977. Numéro special. 35—51. p. (188-190. p.) Pullum, T. W.—Williams, S. J.: A vital statistics-based procedure for estimating conception rates. (Egy népmozgalmi statisztikán alapuló eljárás fogamzási ráták becslésére.) — Demography. 1977. No. 2. 223—238. p. (190-191. p.) Rindfuss, R. R.—Bumpass, L. L.: Fertility during marital disruption. (Termékenység a házasság felbomlása folyamán.) — Journal of Marriage and the Family. 1977. No. 3. 517—528. p. (192-193. p.) Sauvy, A.: Le navire. (Az élet hajója.) — Revue Française de Sociologie. 1977. No. 2. 187—200. p. (193-195. p.) Schoen, R.: Measuring mortality trends and differentials. (A halandósági trendek és különbségek mérése.) — Social Biology. 1976. No. 3. 235—243. p. (195-196. p.) Thornton, A.: Children and marital stability. (A gyermekek száma és a házasság stabilitása.) — Journal of Marriage and the Family. 1977. No. 3. 531—540. p. (196-197. p.) Todaro, M. P.: Development policy and population growth: a framework for planners. (Fejlesztési politika és népességnövekedés: néhány támpont a tervezőknek.) — Population and Development Review. 1977. No. 1—2. 23—44. p. (197-198. p.) Williams, L.—Spence, M. A.—Tideman, S. C.: Implications of the observed effect of air pollution in birth weight. (A levegőszennyeződésnek a születési súlyra tett megfigyelt hatása.) — Social Biology. 1977. No. 1. 1—9. p. (198-200. p.) Wrigley, E. A.: Births and baptisms: the use of Anglican baptism registers as a sorce of information about the numbers of births in England before the beginning of civil registration. (Születések és kereszteléseik: az anglikán anyakönyvek mint a polgári anyakönyvezés előtti angliai születésszámra vonatkozó információk forrásai.) — Population Studies. 1977. No. 2. 281—312, p. (200-201. p.) DEMOGRÁFIAI FOLYÓIRATSZEMLE Demografie Demography Demosta Notas de Poblacion Population Population and Development Review Population Studies Studia Demograficzne

##submission.downloads##

Folyóiratszám

Rovat

Irodalom