Szerzői útmutató

Tisztelt szerző! Amennyiben kézirat benyújtását tervezi, a benyújtás előtt érdemes elolvasni a következőket.

(1)   Gyors vagy hagyományos bírálati eljárás?

A Demográfia folyóiratban 2019 óta két bírálati eljárásrend működik. A lenti táblázat ezek különbségeit mutatja be, hogy a szerzőt segítse a számára ideális bírálati rend kiválasztásában.

Hagyományos bírálati rend Gyors bírálati rend
▼ a cikkek átfutási ideje a megjelentetésig átlagosan 6 hónap ▲ ha a szerző együttműködik és gyorsan reagál a cikk a leadást követően két hónapon belül (online formában) publikálásra kerül
▲ a szerzői jogok a szerzőnél maradnak (kötetben, más nyelven publikálásnál, átdolgozáshoz, stb. nem kell engedélyt kérni) ▼ a szerző felhasználói szerződésben lemond a szerzői jogokról
▲ a formai kritériumoknak (pl. hivatkozási formátum) megfelelőre ráér átalakítani a kéziratot ez elfogadó döntést követően ▼ csak a formai előírásoknak mindenben szigorúan megfelelő kézirat esetén választható
▲ hagyományos, lassú, de részletes és támogató lektorálási folyamat, esetleges átdolgozási igény esetén, részletes támogató jellegű szaklektori megjegyzésekkel ▼ a lektorálási kör során csak elfogadás, minor revízió (kis átdolgozás), vagy elutasító döntés hozható, tehát az elutasítás esélye jóval nagyobb
▲ Az angol / német nyelvű kézirat is leadható, ekkor a bírálati folyamatot az adott nyelven folytatjuk le, és az esetleges pozitív döntést követően a kéziratot magyarra fordíttatjuk ▼ idegen nyelvi nyelvhelyességi ellenőrzés (pl. az absztrakt esetén) a szerző felelőssége
▲ A a szerzőt 5 (társszerzők esetén társszerzőnkként 3-3) nyomtatott tiszteletpéldány illeti meg ▼ a szerző nem kap ingyenes print (nyomtatott) tiszteletpéldányokat. (De természetesen vehet)

(2)   Formai ellenőrző lista gyors bírálati rendben történő benyújtáshoz

Ahhoz, hogy a kéziratot a gyors bírálati eljárás keretében be tudjuk fogadni, ahhoz a kéziratnak a következő kötelező formai elvárásoknak egyértelműen meg kell felelnie.

 • .docx / .doc formátumban benyújtott magyar nyelvű kézirat,

 • Terjedelem: minimum 30 ezer, maximum 80 ezer karakter hosszú (szóközökkel, absztrakttal, irodalomjegyzékkel, stb. együtt)

 • Kézirathoz mellékelt angol nyelvű absztrakt, amelynek terjedelme minimum 700, maximum 1500 karakter (szóközökkel)

 • ábrák, táblák külön excell filében is mellékelve, munkalaponként egy ábra/tábla, a szükséges háttér-adatokkal

 • Az Demográfia folyóirat - APA hivatkozási stílusra alapozó -  hivatkozási stílusának (leírását ld. lentebb) pontos használata, vagy szoftveres hivatkozáskezelő ( EndNote, Zotero stb.) használata esetén APA (hatodik kiadás) hivatkozási stílus pontos használata.

(3)   Formai ajánlások – minden kézirathoz

Nem kötelező formai elvárás a kézirat benyújtásához, de az olvasószerkesztő munkáját megkönnyíti, ha szerzőként ügyel a következőkre:

 • A tanulmány címe ne legyen túl hosszú, a főcím és alcím között legyen kettőspont

 • A támogatók, a köszönetnyilvánítás, a tanulmány korábbi megjelenése stb. a tanulmány címének végére tett nem számozott – csillaggal jelölt - lábjegyzetbe kerül

 • Szakaszokra tagolásakor legfeljebb 3 szintet használjunk, a szakaszokat nem számozzuk

 • A szövegben használt rövidítéseket, mozaikszavakat az első előforduláskor zárójelben fel kell oldani.

 • A folyó szövegben a minimálisra csökkentsük a kurzivált kiemeléseket (pl. szakkifejezések első használata). Boldot kiemelési céllal nem használunk.

 • Internetes linkek és email címek ne legyenek aláhúzva és kék betűvel (de maga a hivatkozás maradhat).

 • Szövegben a táblázat, ábra stb. számára történő utalás dőlt betűs: (1. táblázat), az irodalmi hivatkozás nem.

 • A mondat végére tett zárójeles hivatkozás megelőzi a mondatvégi pontot.

 • A táblázatok, ábrák, térképek stb. alatt mindig szerepel a Forrás(ok) megjelölése, és kerülhet oda Megjegyzés(ek) is. Más információ csak kivételes esetben szerepel az ábrák, táblázatok alatt.

 • A táblázatok, ábrák, térképek stb. forrásmegjelölése is bibliográfiai hivatkozásnak számít, tehát nem kell minden adatot kiírni, csak hivatkozni rá, és az irodalmak vagy a források között feloldani.

 • A táblázatok férjenek ki egy, legfeljebb két nyomtatott oldalra, és lehetőleg kerüljük a fektetett táblákat.

 • Több oldalas táblázat esetén nem kell minden oldal aljára kitenni a forrásmegjelölést és a megjegyzéseket, elég csak a táblázat végére.

 • A százalékos értékek esetén nem írjuk ki, hogy „százalék”, vagyis „5,6 százalék” helyett „5,6%” szerepel, és a % tapad a számhoz.

 • A számokban az ezresek elválasztása szóközzel, tizedespont helyett -vessző.

 • Évszámoknál mindig kiírjuk mind a 4 számjegyet: 1980–89 helyett 1980–1989, 2000–4 helyett 2000–2004, 60-as évek helyett 1960-as évek.

 • Számok, évszámok, oldalszámok stb. közé kötőjelet rakjunk (–), nem pedig elválasztójelet (-).

(4)   Hivatkozási stílus

A Demográfia folyóirat hivatkozási rendszere az APA (American Psychological Association) stílus 6. kiadásán alapul (https://apastyle.apa.org/). Ez az igen elterjedt hivatkozási stílus be van építve több szövegszerkesztő és bibliográfiakezelő szoftverbe (pl. Microsoft Word, EndNote, Zotero), illetve az egyes publikációk APA formátumú hivatkozása elérhető a nagyobb kiadók, online cikk-adatbázisok honlapján és a Google Scholarban is.

A hivatkozások elkészítéséhez az alábbi, a leggyakoribb esetekre kitérő útmutató nyújt segítséget. Az itt nem szabályozott kérdésekben az APA szabályai a mérvadóak. A Demográfia hivatkozási stílusa néhány pontban eltér az APA ajánlásaitól: egyszerűsíti és „magyarosítsa” azt. Emellett a szerkesztőség elfogadja az APA rendszerének mindenben megfelelő hivatkozásokkal készült kéziratokat is.

 

Hivatkozott mű típusa és nyelve

Zárójeles hivatkozás a szövegben

Hivatkozás irodalomjegyzékben

Folyóiratcikk magyar nyelven

(Gödri és Feleky, 2013)

Gödri I. és Feleky G. A. (2013). Migrációs tervek megvalósulása egy követéses vizsgálat tükrében: Az előzetes migrációs szándék, a várakozások és a külső elvárások szerepe. Demográfia, 56(4), 281–332.

Folyóiratcikk idegen nyelven

(Adda et al., 2016) 

Adda, J., Dustmann, C. and Stevens, K. (2017). The career costs of children. Journal of Political Economy, 125(2), 293–337.

Könyv magyar nyelven

(Andorka, 2001, 20–23. o.)

Andorka R. (2001). Gyermek, család, történelem: Történeti demográfiai tanulmányok. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság és Századvég.

Könyv idegen nyelven

(Laslett and Wall, 1972)

Laslett, P. and Wall, R. (Eds.) (1972). Household and family in past time. Cambridge: Cambridge University Press.

Intézményi szerző magyar nyelven

Első előfordulás: (Központi Statisztikai Hivatal [KSH], 2016)
Később: (KSH, 2016)

Központi Statisztikai Hivatal (2016). Demográfiai évkönyv 2015. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.

 

Intézményi szerző idegen nyelven

Első előfordulás: (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2016) Később: (OECD, 2016)

Organisation for Economic Co-operation and Development (2016). PISA 2015 results: Excellence and equity in education (Vol. 1). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Tanulmány szerkesztett kötetben magyar nyelven

(Medgyesi és Nagy, 2014)

Medgyesi M. és Nagy I. (2014). Fiatalok életkörülményei Magyarországon és az EU országaiban 2007 és 2012 között. In Kolosi T. és Tóth I. Gy., (szerk.), Társadalmi Riport 2014 (303–323. o.). Budapest: TÁRKI.

Tanulmány szerkesztett kötetben idegen nyelven

(Hajnal, 1983)

Hajnal, J. (1983). Two kinds of preindustrial household formation systems. In R. Wall, J. Robin and P. Laslett, (Eds.), Family forms in historic Europe (pp. 65–104). Cambridge: Cambridge University Press.

Műhelytanulmány

(Kovács, 2009)

Kovács K. (2009). Munkapiac, munkakörülmények és egészség (KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések 87). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

Szakdolgozat, disszertáció

(Ivony, 2018)

Ivony É. (2018). A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon (Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola). doi: 10.14267/phd.2018026

On-line napilap

(Miller, 2018)

Miller, C. C. (2018, February 5). Children hurt women’s earnings, but not men’s (even in Scandinavia). The New York Times. Elérhető: https://www.nytimes. com

Nyomtatott hetilap

(Bodacz, 2018)

Bodacz P. (2018, június 1–7). Nincs magyar átok. Magyar Hang, 6. o.

Konferencia-előadás

(Kapitány, 2006)

Kapitány B. (2006, október). Objektív és szubjektív tényezők a felnőtté válás átalakuló folyamatában. Az előadás elhangzott: Andorka Rudolf Emlékkonferencia, Budapest.

Statisztikai adattábla egyedi azonosítóval

(Eurostat, 2019)

Eurostat (2019). Life expectancy at birth by sex [tps00205]. Elérhető: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Statisztikai adattábla doi-val

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009)

Organisation for Economic Co-operation and Development (2009). Key short-term indicators [adatbázis]. Main Economic Indicators. doi: 10.1787/data-00039-en

Statisztikai adattábla statikus linkkel

(United Nations Statistics Division [UN SD], 2008) / (UN SD, 2008)

United Nations Statistics Division (2008). Gender info 2007 [adatbázis]. Letöltve: http://data.un.org/Data.aspx?d=GenderStat&f=inID%3a12

Statisztikai adattábla egyedi azonosító és statikus link nélkül

(Központi Statisztikai Hivatal [KSH], 2019) / (KSH, 2019)

Központi Statisztikai Hivatal (2019). Jövedelmi viszonyok, életkörülmények [adatbázis]. Stadat. Elérhető: www.ksh.hu/stadat

A hivatkozási stílus pdf-es ismertetője letölthető IDE kattintva!

(5)   Felelős szerkesztő és szerkesztőségi titkár

A Demográfiai folyóiratnál minden kéziratot anonimizálunk, és két  független szaklektorral bíráltatunk el. Azonban emellett a folyóiratnál minden befogadott kéziratnak van egy felelős szerkesztője és a egy szerkesztőségi titkára is. Ők – a bírálókkal szemben nem ’névtelenek’ a szerző számára. A feladatuk a kézirat végigkísérése a publikációs folyamaton. A szerző velük egyeztethet, hozzájuk bármikor fordulhat gondjaival, ötleteivel.

(6)   A publikációs folyamat áttekintő ábrája

Köszönjük, hogy végigolvasta az szerzői útmutatót! Az útmutató pdf formátumban letölthető IDE kattintva.

Kéziratát - ha már kiválasztotta, akkor az igényelt bírálati rend megnevezésével - a szerkesztoseg@demografia.hu e-mail címre várjuk!